regulaminy

REGULAMIN WYSOCOFEST’U 2024

I Postanowienia ogólne 

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 • uczestniku– rozumie się przez to każdą osobę, która kupi bilet oraz dotrze na wydarzenie 18-21.07.2024 r.
 • miejscu festiwalu– rozumie się przez to boisko wiejskie w Wysocku w gm. Złotoryja oraz przebieg trasy biegu BlowJogg V i towarzyszących mu stacji.
 • organizatorach– rozumie się przez to członków stowarzyszenia “Jasna Strona” oraz wolontariuszy
 • wydarzeniu– rozumie się przez to festiwal WysocoFest 2024, który odbędzie się 18-21.07.2024 r na boisku wiejskim w Wysocku w gm. Złotoryja 

II Treść regulaminu

 1. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wydarzeniu jest przedstawienie biletu, który można kupić na stronie: KUPBILECIK
 2. W Wydarzeniu może wziąć udział każda osoba, przy czym: dzieci do 3 r.ż.- bezpłatnie, dzieci w wieku od 3 do 16 lat- kupując bilet dla dzieci, młodzież od 16 r.ż. – po zakupie standardowego biletu.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie festiwalu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, przyjmującej pełną odpowiedzialność za wszelkie czyny podopiecznego podczas trwania i na terenie Wydarzenia.
 4. Organizatorzy festiwalu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas wydarzenia.
 5. Każdy, kto staje się uczestnikiem dobrowolnie oświadcza, że samodzielnie odpowiada za swoje oraz osoby sobie podopiecznej (dziecka/wychowanka) zdrowie i życie podczas trwania wydarzenia.
 6. Każdy, kto staje się uczestnikiem dobrowolnie oświadcza, że samodzielnie odpowiada za swoje i swojego podopiecznego dziecka lub wychowanka czyny oraz za akty przemocy, przestępstwa i wszelkie przewinienia, których dopuści się podczas trwania wydarzenia pomimo surowego zakazu.
 7. Organizatorzy mają prawo wyprosić z miejsca festiwalu każdego uczestnika, bądź osobę postronną, która w opinii organizatora nie przestrzega warunków zawartych w regulaminie; rażąco pogwałca ideę wydarzenia; dopuszcza się przemocy werbalnej lub fizycznej; nie przestrzega ogólnie przyjętych zasad funkcjonowania wśród innych ludzi.
 8. Surowo zabronione jest wprowadzanie na miejsce festiwalu osób nie będących uczestnikami wydarzenia.
 9. Wszystkie kwestie wątpliwe co do dopuszczalności zachowań i czynów uczestnik ma w obowiązku konsultować z organizatorem.
 10. Uczestnicy mają w obowiązku natychmiast zgłaszać organizatorowi jeśli zauważą na miejscu festiwalu osobę niebędącą jej uczestnikiem.
 11. Podczas trwania wydarzenia obowiązują ogólnie przyjęte normy zachowań związanych z utylizacją odpadów, co oznacza, że śmieci, resztki jedzenia, wypalone papierosy muszą być wyrzucane do przeznaczonych na to pojemników.
 12. Zwierzęta nie mogą przebywać na miejscu festiwalu.
 13. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich pociechy.
 14. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów. 
 15. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i płatny.
 16. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

III Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie “Jasna Strona”;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Natalia Budna, nataliabudnanb@gmail.com;
 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia związane z wydarzeniem “WysocoFest 2024”;
 4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do uczestnictwa w festiwalu;
 5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora;
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
 11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

REGULAMIN WOLONTARIATU WYSOCOFEST’U 2024

1. Zgłoszenia:

1.1.  Zgłoszenia na wolontariat są otwarte dla wszystkich pełnoletnich osób.

1.2. Aby zgłosić się na wolontariusza, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej festiwalu.
– Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie przez Komitet Organizacyjny Festiwalu czyli członków stowarzyszenia Jasna Strona.

1.3. Konieczne podanie jest w zgłoszeniu danych kontaktowych jak adres email i telefon.
Wolontariusze przed zgłoszeniem chęci udziału, są zobowiązani do zapoznania się z pakietem INFO Wolontariat – dostępnym na stronie wysocofest.com w zakładce wolontariat. Prosimy o zaznaczenie jaki typ pracy przy festiwalu najbardziej Cię interesuje. 

2. Obowiązki:

2.1. Wolontariusze zobowiązują się do wykonywania zadań przydzielonych im przez Koordynatorów Wolontariatu.

2.2. Wolontariusze powinni punktualnie pojawiać się na zmianach, zgodnie z ustalonym z Organizatorem harmonogramem.

2.3. Zadania przed Festiwalem podzielone są na następujące podgrupy:

-Dekoracje i Scenografia
-Infrastruktura Festiwalu oraz Biegu charytatywnego BlowJogg
-Gotowanie 

*Każda grupa wolontariuszy będzie miała do wykonania konkretne zadania w danej grupie.
*Wolontariusze zobowiązują się do dostępności co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem festiwalu (poza weekendem popołudnia) oraz do obecności na każdym spotkaniu poprzedzającym działania wolontariatu oraz mających na celu ustalenia strategii.


2.4. Zadania w trakcie trwania festiwalu
– Udzielanie Informacji

-Dbanie o gości festiwalu oraz o współpracowników

-Dbanie o czystość i porządek na terenie festiwalu

-Szczegółowe zadania przydzielone na jednym ze spotkań przed Festiwalem

-Pomoc przy organizacji biegu charytatywnego Blow Jogg 2024

*Wolontariusze zobowiązują się do dostępności w dniach 18.07.2024r. od godz. 8:00 do 21.07.2024r. do zakończenia prac przy sprzątaniu po festiwalu.


2.5. Wolontariusze zobowiązują się do przestrzegania harmonogramu pracy oraz być punktualnymi i zaangażowanymi w swoje obowiązki. 

2.6. Wolontariusze zobowiązują się do bycia trzeźwymi (nie spożywania alkoholu oraz innych substancji odużających)  przez okres trwania festiwalu oraz w trakcie prac przed festiwalem. 

2.7. Wolontariusze zobowiązują się do szanowania innych uczestników festiwalu oraz personelu.


2.8. Wolontariusze zobowiązują się do zachowania poufności w sprawach organizacyjnych festiwalu.

3. Prawa

3.1. Wolontariusze mają prawo do:

 1. a) Otrzymania niezbędnych instruktaży i szkoleń związanych z wykonywanymi zadaniami.
 2. b) Korzystania z zapewnionych posiłków i napojów podczas pracy.
  (1 ciepły posiłek podczas dnia pracy, nielimitowany dostęp do wody/ herbaty)
 3. c) Otrzymywania wsparcia i pomocy ze strony Koordynatorów Wolontariatu (Stowarzyszenia Jasna Strona) oraz personelu festiwalu.

4. Konsekwencje niedopełnienia obowiązków

4.1. Niedopełnienie obowiązków wolontariackich może skutkować odebraniem możliwości dalszego udziału w wydarzeniu oraz utratą ewentualnych korzyści związanych z wolontariatem.
4.2. Poważne naruszenia regulaminu mogą skutkować natychmiastowym usunięciem z roli wolontariusza oraz podjęciem dalszych kroków w zależności od okoliczności.

5. Postanowienia Końcowe:

5.1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich wolontariuszy biorących udział w Festiwalu WysocoFest.

5.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku potrzeby, o czym wolontariusze zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej. Wszelkie kwestie sporne dotyczące wolontariatu będą rozstrzygane przez Komitet Organizacyjny Festiwalu (Stowarzyszenie Jasna Strona).

6. Zasady ogólne porozumienia:

6.1. Osoba wyrażająca chęć zostania wolontariuszem podpisuje z Organizatorem (Stowarzyszenie Jasna Strona) porozumienie o współpracy.
6.2. Współpraca dotyczyć będzie pomocy przy tworzeniu Oddolnego Festiwalu WysocoFest, który odbędzie się 18-21.07.2024r.
6.3 Osoba musi zdecydować czy współpraca obejmować będzie:
-Okres 3 miesięcy przed festiwalem (spotkania organizacyjne)
-Okres trwania samego festiwalu 18-21.07.2024r.
-Oba okresy- od przyjęcia do wolontariatu do zakończenia i posprzątania po festiwalu WysocoFest.

7. Przetwarzanie Danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Jasna Strona, z siedzibą przy ul. Południowej 2 w Legnicy, NIP 6912569365

-Podanie danych osobowych konieczne jest w celu realizacji procesu rekrutacji i, w przypadku podpisania porozumienia o wolontariacie, na potrzeby wykonywania świadczeń na rzecz Organizatora z art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 1. Administrator danych informuje, że: 
 1. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji porozumienia; 
 2. posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia – zgodnie z art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 
 3. posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji porozumienia o współpracy; 
 5. w przypadku braku przyjęcia na wolontariat lub braku podpisania porozumienia o współpracy, dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie; 
 6. nie wykorzystuje danych w celu wydawania zautomatyzowanych decyzji oraz dokonywania profilowania.

REGULAMIN BIEGU BLOWJOGG v

ustanowiony 09.06.2022 r., zaktualizowany 18.02.2024 r.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu o charakterze sportowym, organizowanym przez stowarzyszenie Jasna Strona z siedzibą w Legnicy.

 2. W celach reklamowych i marketingowych stowarzyszenie używa określenia
  BlowJogg V wypowiadając się o organizowanym biegu.

 3. Bieg odbędzie się w Wysocku, 19.07.2024r. o godzinie 15:00.

 4. Udział w wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny.

 5. Udział w wydarzeniu poprzedza zakup pakietu startowego

 6. Bilet można zwrócić bez konsekwencji do 07.07.2024r.

 7. Aktywny udział w tym wydarzeniu sportowym jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją, zakupie pakietu startowego na stronie https://evently.pl/events/4856-blowjogg-v-bieg-charytatywny  i wypełnieniu formularza na stronie www.wysocofest.com oraz złożeniu odpowiednich oświadczeń i akceptacji wszystkich warunków uczestnictwa.

 8. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika jest obowiązkowe.

 9. Celem jest organizacja wydarzenia na pograniczu sportu i zabawy mającego na celu popieranie i propagowanie aktywności ruchowej, które wymaga połączenia:

 • Umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej;
 • Rywalizacji z umiejętnością i chęcią współpracy;
 • Wysiłku fizycznego z dobrą zabawą;
 • Wysiłku intelektualnego.
 1. BlowJogg V to wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano zwycięzcy.

 2. Na trasie znajdują się przeszkody, które weryfikują sprawność, skoczność, siłę i odporność psychiczną uczestników.

 3. UCZESTNIK – to osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu sportowym, po spełnieniu wszystkich niezbędnych formalności opisanych w niniejszym Regulaminie lub/i na stronie www.wysocofest.com lub innych warunków wskazanych przez Organizatora.

 4. Udział w wydarzeniu sportowym BlowJogg V wymaga pełnego zdrowia, sprawności fizycznej, odporności psychicznej i wytrwałości.

 5. Udział w wydarzeniu sportowym BlowJogg V niesie za sobą znane i nieprzewidziane ryzyko fizycznych obrażeń lub/ i śmierci, choroby lub/i zniszczenia lub utraty osobistej własności.

 6. Udział w wydarzeniu sportowym BlowJogg V jest całkowicie dobrowolny i wynikający z wolnej woli Uczestnika, który musi zaakceptować każde i całe ryzyko oraz wyrazić zgody i potwierdzić, że jego udział w Wydarzeniu następuje całkowicie dobrowolnie, niezależnie od tego co zostało mu zasugerowane w jakikolwiek sposób.

 7. Uczestnik ma pełne prawo wyboru i może w każdej chwili odstąpić od realizacji uczestnictwa, począwszy od startu.

 8. Uczestnik nie musi uczestniczyć w żadnym ćwiczeniu, przeszkodzie i może się wycofać z uczestnictwa w każdym dowolnym momencie.

 9. Uczestnik sam decyduje o tym, czy jego stan zdrowia, kondycja, czy inne uwarunkowania umożliwiają mu udział w wydarzeniu BlowJogg V lub jego części.

 10. W biegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy zarejestrowani do udziału w biegu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 11. W wydarzeniu mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat.

 12. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.

 13. Udział w biegu jest całkowicie dobrowolny i odpłatny.

 14. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od udziału w biegu podczas trwania imprezy bez konsekwencji w każdym momencie.

 15. Organizator nie odpowiada za zniszczone podczas biegu odzież i przedmioty osobiste uczestników.